การศึกษา : งาน1

อ่าน 47,119
วิจารณ์ 3
หมวด:
จำนวน:
1 ตอน
แต่งเมื่อ:
วันที่ 27 ก.ค. 2556 17:22 น.

(แก้ไขเนื้อหาล่าสุดเมื่อ โดย เจ้าของบทความ)

ผู้แต่ง hgfhgfhg
เด็กใหม่ (3)
เด็กใหม่ (0)
เด็กใหม่ (0)
ดูคำวิจารณ์

ตอน 1. เรื่องที่1/2/3/4

เขียนเมื่อ วันที่ 27 ก.ค. 2556 18:25 น.

บทที่1

ศักยภาพธุรกิจ

 เรื่องที่1 ความหมาย ความสำคัญและความจำเป้นของการพัฒนาอาชีพเพื่อความมั่นคง

ความหมาย ความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนาอาชีพ

          การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา

        ความมั่นคง หมายถึง การเกิดความแน่นและทนทานไม่กลับ เป็นอื่น

 

ความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนาอาชีพ

        ผู้ประกอบอาชีพจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เพื่อพิจารณาแนวโน้มของตลาด ความต้่องการของผู้บริโภคเข้าสู่การแข่งขันในตลาดให้ได้ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอาชีพ ดังนั้น การพัฒนาอาชีพจึงมีความสำคัญและความจำเป็น ดังนี้

        1. เพื่อให้มีสินค้าที่ดีตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

        2. เพื่อให้ผู้ผลิตได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้ตลอดเวลา

        3. มีการนำนวัตกรรมและเทคโนดลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต

        4. ทำให้เศรษฐกิจชุมชนและประเทศดีขึ้น

 

 

 

ข้อควรพิจารณาในการพัฒนาอาชีพ

        ในการพัฒนาอาชีพจะช่วยให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ ขึ้นอยู่กัสิ่งต่อไปนี้

        1. ผู้ประกอบอาชีพ ซึ้งอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ ทีมงาน

        2. ปัจจัยการผลิต

        3. โอกาสและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

        4. ผลกระทบต่่อชุมชน


 

เรื่องที่2 ความจำเป็นของการวิเคราะห์ศักยาภาพทางธุรกิจ

        ศักยภาพของธุรกิจ หมายถึง ธุรกิจที่ทุกบุคคลที่มีความสามารถพัฒนาสินค้านั้นๆให้อยู่ในตลาดอย่างมั่นคง

ความจำเป้นที่จะต้องวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจ

        1. ทำใหเสามารถขยายตลาดได้กว้างขวางกว่าเดิม

        2. ทำให้ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

        3. มีแนวทางในการดำเนินงานอย่างรอบคอบ

        4. เป็นการสืื่่อสารเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจ

        5. ในการขยายธุรกิจมีความเป็นไปได้

 

ความคิดรวบยอด

                   องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับความมั่นคงของอาชีพ จะต้องมีความตรงกันกับปัจจัยที่สิ่งผลต่อศักยภาพในอาชีพ

 

ความหมายของศักยภาพในอาชีพ

                   ศักยภาพในอาชีพ หมายถึง ภาวะแฝงหรืออำนาจแฝงที่มีอยู่ในปัจจัยดำเนินการอาชีพได้แก่ ทุน บุคคล วัสดุอุปกรณ์ และระบบการจัดการ

 

ลักษณะโครงสร้างของศักยภาพในอาชีพ

                  โครงสร้างของศักยภาพในอาชีพ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการจัดปัจจัยดำเนินการของอาชีพกับองค์ประกอบของการพัฒนาอาชีพให้มั่นคงมีลักษณะโครงสร้างของความสัมพันธ์ ดังนี้

 1. ปัจจัยนำเข้าเื่พื่อขยายอาชีพในแต่ละปัจจัย จะมีตัวแปรร่วม ดังนี้

1.1 ทุน

(1) เงินทุน

(2) ที่ดิน/อาคารสถานที่

(3) ทุนทางปัญญา

- การสร้างความสัมพันธ์

- องค์ความรู้ที่สร้างขึ้น

-ภาพลักษณ์ของผลผลิตและสถานประกอบที่จะสร้างความพอใจกับลูกค้า

1.2บุคลากร

(1) หุ้นส่วน

(2) แรงงาน

1.3 วัสดุอุปกรณ์

(1) วัตถุดิบ

(2) อุปกรณ์เครื่องมือ

1.4 การจัดการ

(1) การจัดการการผลิต

(2) การจัดการการตลาด

 

2. การจัดองค์ประกอบพัฒนาอาชีพ มีปัจจัยและตัวแปร ดังนี้

1.1 องค์ประกอบด้านการจัดการลดความเสี่ยงผลผลิต

(1) ความหลายหลากทางชีวภาพ

(2) การเพื่มผลผลิต

(3) การจัดการหมุนเวียนเปลี่ยนรูป

(4) การจัดการราบได้ให้เวียนกลับมาสู่การขยายอาชีพ

1.2 ข้อตกลง/มาตรฐานพัฒนาอาชีพ

(1) คุณภาพผลผลิต

(2) การลดต้นทุน

(3) การส่งมอบ

(4) ความปลอดภัย

 

3. ศักยภาพการขยายอาชีพ เป็นตัวเลขบ่งชี้ความตรงกันหรือความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า กับการจัดองค์ประกอบพัฒนาอาชีพดังนี้

3.1 ประสิทธิภาพรวมของการดำเนินการขยายอาชีพ ซึ้งเป็นตัวเอขผันแปรระหว่าง -1 ถึง 1 โดยมาเกณฑ์การประเมินดังนี้

ต่ำกว่า 0.5 = การขยายอาชีพ มีศักยภาพต่ำต้องแก้ไข

สูงกว่า 0.5-0.75 = การขยายอาชีพมีศักยภาพ

สูงกว่า 0.75 = การขยายอาชีพมีศักยภาพสูง

3.2 ประสิทธิภาพแต่ละปัจจัย ต้องมีค่า 0.5 ขึ้นไปถึงจะยอมรับได้ แต่หากต่ำกว่าก็ควรดำเนินการแก้ไขพัฒนา


 

เรื่องที่ 3 การวิเคราะห์ตำแหน่งธุรกิจ

 

บทความ บนหน้าเว็บ http://www.keedkean.com เกิดขึ้นจากการ เผยแพร่โดยสาธารณชน และได้เผยแพร่แบบอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงต้องใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง ถ้าหากท่านพบเห็นบทความที่ ผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งมาที่ b_beginner@hotmail.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

ชอบก็กดไลน์ :)

อยากแชร์ก็ทางนี้

Share Share Share

คะแนนโหวต

6.7
โหวต 6.7 /10 คะแนน
จากสมาชิก 1 คน

แนวเรื่อง/น่าสนใจ

6 /10

การใช้ภาษา/การบรรยาย

5 /10

การดำเนินเรื่อง/น่าติดตาม

9 /10

โหวตของฉัน

เฉพาะสมาชิกพิเศษเท่านั้น

กรุณา login ข้างบน หรือ สมัครสมาชิกใหม่

คำวิจารณ์พิเศษ

»ดูวิจารณ์เพิ่มเติม

คำวิจารณ์

ดูวิจารณ์เพิ่มเติม
 
กำลังโหลดอยู่ครับ...