สาระความรู้ : ปัญหาชุมชนในท้องถิ่นที่ส่วนกลางเข้าไม่ถึง

อ่าน 3,647
วิจารณ์ 4
หมวด:
จำนวน:
1 ตอนเดียวจบ (จบบริบูรณ์)
แต่งเมื่อ:
วันที่ 27 เม.ย. 2553 14:35 น.
ผู้แต่ง วิชญ์วิสิฐ
เด็กใหม่ (2)
เด็กใหม่ (0)
เด็กใหม่ (0)
ดูคำวิจารณ์

ตอนเดียวจบ 1. ตำบลผางามที่สดสวยต้องกลายเป็นตำบลผาม้วยเพราะนายทุน

เขียนเมื่อ วันที่ 27 เม.ย. 2553 14:35 น.

              LaughingตำบลผางามLaughing  เป็นตำบลเล็กๆ อยู่ในท้องที่อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  ในอดีตนั้น ตำบลนี้แยกตัวออกจาก

ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย มาจัดตั้งเป็นตำบลผางาม อำเภอเมืองเชียงราย  ต่อมาอำเภอเวียงชัยแยกตัวออกจากอำเภอเมืองเชียงรายมาจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเวียงชัย อยู่ในความดูแลของอำเภอเมืองเชียงราย อยู่ 10 กว่าปี  จึงยกฐานะเป็นอำเภอเวียงชัย

ตำบลผางามจึงขึ้นตรงต่ออำเภอเวียงชัย พร้อมกับบรรดาตำบลทั้ง 8 คือ (1) ตำบลเวียงชัย (2) ตำบลเมืองชุม (3) ตำบลเวียงเหนือ  (4) ตำบลทุ่งก่อ (5) ตำบลผางาม (6) ตำบลดอนศิลา (แยกตัวจากตำบลผางามอีกที) (7) ตำบลป่าซาง (8) ตำบลดงมหาวัน

ซึ่งในปัจจุบันตำบลทุ่งก่อ , ตำบลป่าซาง , ตำบลดงมหาวัน แยกตัวออกไปจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ส่วนตำบลผางามนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีราษฎรมาตั้งถิ่นฐานทำกินอยู่ในพื้นที่หลายยุคหลายสมัยแล้ว จนในปัจจุบันหากแยกหมู่บ้านออกจะเห็นได้ว่ามีหมู่บ้านที่จัดตั้งแล้วรวม 15 หมู่

               {#emotions_dlg.emotions} สิ่งที่บรรดาราษฎรเหล่านี้เลือกที่จะมาตั้งถิ่นฐานสร้างครอบครัวที่นี่ มีอยู่ 3 ประการ คือ

 ( 1 )  บริเวณส่วนใหญ่ของตำบลนี้ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ที่ราบเชิงเขา และหุบเขา มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม

 ( 2 )  บริเวณตำบลนี้ มีพื้นที่บางส่วนติดกับแหล่งป่่าต้นนํ้า เป็นแหล่งอาหารของราษฎรในพื้นที่ ปัจจุบันป่่านี้ถูกบุกรุกเพื่อการทำไร่ไปกว่าครึ่ง

 ( 3 )  พื้นที่บริเวณกลางตำบลมีผาหินตั้งอยู่จำนวนหลายลูก เวลาฤดูฝนและฤดูหนาว หินผาเหล่านี้จะซึมซับเอานํ้าฝนและนํ้าหมอกเก็บเอาไว้ใต้หินหรือในถํ้า  พอถึงฤดูร้อน อากาศร้อนจัด หินผาเหล่านี้ก็คายนํ้าที่เก็บไว้ไหลเป็นลำห้วยขนาดกลางหล่อเลี้ยงชีวิตชาวตำบลในยามหน้าแล้ง

 ด้วยเหตุนี้ชื่อเสียงของตำบลจึงเป็นที่รุ้จักกันในจังหวัด  แม้กระทั่งคนห่างไกลทาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ยังต้องหนีภัยแล้งมาตั้งถิ่นฐานในตำบลนี้ ดังมีหลักฐานอยู่ในปัจจุบันนี้ที่บ้านทุ่งยั้งใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลผางาม (หรือที่เรียกว่า บ้านลำปาง)

              Cryแต่ในปัจจุบันนี้ มีกลุ่มนายทุนได้มาขอสัมปทานพื้นที่เพื่อทำอุตสาหกรรมโรงโม่หินและระเบิดหินเพื่อการค้าขาย ทำให้สิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในตำบลสูญหายไป ด้วยการระเบิดหินผาที่เป็นตัวเก็บความชื้น และ ยังถมถนนปิดกั้นลำห้วยที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนมากว่า200  ปี  อีกทั้งเป็นการสร้างมลภาวะทางอากาศอีกด้วย และยังทำให้เอกลักษณ์ของตำบลต้องหายไปอย่างไม่มีใครจะเหลียวแล

            ปัจจุบันนี้ผาหินที่เคยมีถึง 8-9 ลูก ต้องหายไป เหลืออยู่แค่ 4-5 ลูกเท่านั้น ที่ราษฎรพอจะรักษาไว้มีอยู่ 1-2 ลูก และนอกจากนั้นกำลังระเบิดอยู่

            ที่่ราษฎรช่วยกันอนุรักษ์นี้ ยกตัวอย่างเช่น หน้าผาหินแตก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งยั้ง ในอดีตนั้นมีผาอยู่ประมาณ 3 ลูก แต่ปัจจุบันนี้เหลืออยู่ 2 ลูก กำลังถูกระเบิด 1 ลูก ส่วนที่ชาวบ้านอนุรักษ์ 1 ลูก ซึ่งปีที่ผ่านมานี้ ชาวบ้านได้ขอเรี่ยไรเงินจากชาวตำบลผางามมาก่อสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ชื่อว่า " พระพุทธรักษา " มีความหมายว่า เป็นพระที่จะรักษาผาหินแตกลูกนี้ ให้อยู่คงตราบชั่วลูกหลาน ซึ่งในวันที่ 17 กันยายน 2551 ชาวบ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน คือ บ้านทุ่งยั้ง หมู่ 2 , บ้านหัวฝาย หมู่ 3 , บ้านเนินสยาม หมู่ 10 , บ้านทุ่งยั้งใหม่ หมู่ 13  มารวมพลังกันบริจาคทรัพย์ และร่วมกันแห่หัวใจพระพุทธรูป เพื่อนำมาทำพิธีบรรจุหัวใจพระพุทธรักษา ณ บริเวณหน้าผาหินแตก บ้านทุ่งยั้ง หมุ่ 2  อีกทั้งชาวบ้านยังร่วมใจกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อจีวร เพื่อนำมาเย็บต่อกันและนำมามัดล้อมผาไว้ เพื่อเป็นการปกป้องไว้ซึ่งผาอันเป็นสิ่งกำเนิดแห่งระบบนิเวศที่สมบูรณ์ของชุมชนตำบลผางาม

            สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการไม่เข้าถึงของรัฐบาล ในทุกๆสมัย ทั้งๆที่มีกำหนดอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 8 แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาตรา 85 วงเล็บ 5 ว่า รัฐต้องส่งเสริม บำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการกำหนด แนวทางการดำเนินงาน เพราะว่าหากรัฐบาลหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ยื่นมือมาช่วยเหลือ ผาทั้งหลายที่เคยมีอยู่ในตำบลนี้คงสูญสิ้นไป   เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ล้วนอนุมัติและยกสัมปทานให้นายทุนยักษ์ใหญ่ให้ระเบิดผาและสร้างโรงโม่หินไปแล้ว เพราะข้าราชการพวกนี้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ว่าชาวบ้านจะอยู่อย่างไร ถ้าผาสลายสิ้น    ชาวบ้านทั้งหลายอพยบมาอาศัยอยู่ในถิ่นนี้ เพราะมาอาศัย ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ของผาเหล่านี้  ที่หล่อเลี้ยงทั้งชีวิตและสร้างอาชีพให้ชาวบ้านมาตลอดกว่า 200 ปี

             และทีนี้ผาก็หายไป ด้วยความเห็นแก่ตัวของนักปกครองในพื้นที่ จึงทำให้ตำบลผางามที่เคยสดสวยงาม อุดมสมบูรณ์ กลายเป็นตำบลผาม้วย ม้วยทั้งผา และม้วยทั้งความสมบูรณ์ และต่อไปในอนาคตอาจจะม้วยอาชีพของราษฎรด้วยก็ได้ ด้วยเพราะนํ้ามือนายทุนโม่หินเป็นแน่แท้       อนาคตของตำบลนี้จะเป็นอย่างไรนั้นใครจะรู้ได้  แต่ปัจจุบันนี้ได้เกิดปัญหาขึ้นแล้ว และปัญหานี้เป็นปัญหาที่ส่วนกลางเข้าไม่ถึง สื่อถึงการพัฒนาบ้านเมืองของรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ หากรัฐบาลไม่สนใจปัญหาในรากหญ้าเช่นนี้ ปัญหาและอุปสรรคของรัฐบาลทั้งหลายก็ไม่อาจจะสิ้นไปได้  จุดหมายของการพัฒนาใดๆก็ไม่อาจที่จะลุล่วงลงไปได้        

              หากทางส่วนกลางไม่เร่งมาแก้ไขตรงจุดนี้  สืบไปเบื้องหน้า เห็นจะเป็นปัญหาในท้องถิ่นที่แก้ไม่ตกก็เป็นได้Laughing

 จาก  ราษฎรชาวบ้านทุ่งยั้ง   หมู่ที่ 2 ตำบลผางาม  อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

       ตัวแทน ชาวตำบลผางาม  ร่วมอนุรักษ์ผา เอกลักษณ์และชีวิตของชาวตำบลผางาม

บทความ บนหน้าเว็บ http://www.keedkean.com เกิดขึ้นจากการ เผยแพร่โดยสาธารณชน และได้เผยแพร่แบบอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงต้องใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง ถ้าหากท่านพบเห็นบทความที่ ผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งมาที่ b_beginner@hotmail.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

ชอบก็กดไลน์ :)

อยากแชร์ก็ทางนี้

Share Share Share

คะแนนโหวต

0
โหวต 0 /10 คะแนน
จากสมาชิก 0 คน

แนวเรื่อง/น่าสนใจ

0 /10

การใช้ภาษา/การบรรยาย

0 /10

การดำเนินเรื่อง/น่าติดตาม

0 /10

โหวตของฉัน

เฉพาะสมาชิกพิเศษเท่านั้น

กรุณา login ข้างบน หรือ สมัครสมาชิกใหม่

คำวิจารณ์พิเศษ

»ดูวิจารณ์เพิ่มเติม

คำวิจารณ์

ดูวิจารณ์เพิ่มเติม
 
กำลังโหลดอยู่ครับ...