การศึกษา : ผลงานทางวิชาการ ( วิชาสังคมศึกษา )

อ่าน 1,521
วิจารณ์ 0
หมวด:
จำนวน:
1 ตอน (จบบริบูรณ์)
แต่งเมื่อ:
วันที่ 11 ต.ค. 2557 13:17 น.

(แก้ไขเนื้อหาล่าสุดเมื่อ โดย เจ้าของบทความ)

ผู้แต่ง ก๋วยเจ๋ง
เด็กใหม่ (0)
เด็กใหม่ (0)
เด็กใหม่ (0)
ดูคำวิจารณ์

ตอน 1. ตอนที่ 1 การประเมิน (ผ 2.2.4.5)

เขียนเมื่อ วันที่ 11 ต.ค. 2557 13:22 น.

( แก้ไขเมื่อ วันที่ 11 ต.ค. 2557 13:24 น. โดย เจ้าของบทความ )

แบบสำรวจ : การประเมินผลและกาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์รายบุคคล ( ผ2.2.4.5)

ผู้วิจัย/ผู้สำรวจ : เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ กุลศิริ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง : การประเมินผลและกาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์รายบุคคล ( ผ2.2.4.5)

บทคัดย่อ

                การที่จะพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์รายบุคคล ( ผ2.2.4.5)  โดยใช้วิการประเมินผลและกาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดสิทธิเกี่ยวกับผู้เรียน เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกันร่วมกับผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกันร่วมกับผังมโนทัศน์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกันร่วมกับผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 45 คน พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติ t-test Dependent samples แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่า (1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกันร่วมกับผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 คือ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 88.91/84.42(2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกันร่วมกับผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกันร่วมกับผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

บทความ บนหน้าเว็บ http://www.keedkean.com เกิดขึ้นจากการ เผยแพร่โดยสาธารณชน และได้เผยแพร่แบบอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงต้องใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง ถ้าหากท่านพบเห็นบทความที่ ผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งมาที่ b_beginner@hotmail.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

ชอบก็กดไลน์ :)

อยากแชร์ก็ทางนี้

Share Share Share

คะแนนโหวต

3.7
โหวต 3.7 /10 คะแนน
จากสมาชิก 1 คน

แนวเรื่อง/น่าสนใจ

10 /10

การใช้ภาษา/การบรรยาย

1 /10

การดำเนินเรื่อง/น่าติดตาม

0 /10

โหวตของฉัน

เฉพาะสมาชิกพิเศษเท่านั้น

กรุณา login ข้างบน หรือ สมัครสมาชิกใหม่

คำวิจารณ์พิเศษ

»ดูวิจารณ์เพิ่มเติม

คำวิจารณ์

ดูวิจารณ์เพิ่มเติม
 
กำลังโหลดอยู่ครับ...